Ρυθμισεις Αυθαιρετων – Βεβαιωσεις του Ν. 4178/2013

Με την ψήφιση του νόμου Ν. 4178/2013 κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει για 30 χρόνια ή να νομιμοποιήσει τις παραβάσεις στο ακίνητό του κατοχυρώνοντας έτσι την περιουσία του και την μετέπειτα εκμετάλλευσή του

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν.4178

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Ν.4178/2013 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

 1. i) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
 2. ii) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν

έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή

iii) ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και

δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4178/2013, κατόπιν αυτοψίας στο ακίνητο και ελέγχου των νομιμοποιητικών εγγράφων στον ελάχιστο χρόνο και με τις χαμηλότερες χρεώσεις.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρεσιών και κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη, εντάσσεται το ακίνητο στην ρύθμιση του Ν.4178/2013 και με την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου απαλλάσσεται από τυχόν κυρώσεις για 30 χρόνια, ή και επ’αόριστον αν το επιτρέπουν οι κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Μόνο στα νόμιμα ή τα νομίμως υφιστάμενα κτήρια, με την ψήφιση του νόμου, μπορεί ο ιδιοκτήτης να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία ρύθμισης και νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων (οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28.07.2011) του ακινήτου σας, από τον έλεγχο και την καταγραφή των τυχόν αυθαιρεσιών, στην υποβολή της δήλωσης και την έκδοση του ειδικού προστίμου και τέλος στην σύνταξη και την υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για την οριστικοποίηση της διαδικασίας

Πιο συγκεκριμένα τα βήματα για τη Διαδικασία Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων είναι τα εξής:

 • Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρου προς νομιμοποίηση, συλλέγει της πληροφορίες για το ακίνητο που απαιτεί η περίπτωση
 • Ο μηχανικός συμπληρώνει την αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και την υποβάλει. Από το σύστημα εκδίδεται ένας «μοναδικός αριθμός» από τον οποίο ορίζεται η εντολή πληρωμής του τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση (παράβολο) και το πόσο του προστίμου. Το ποσό του προστίμου ορίζεται ανάλογα με τις δόσεις με τις οποίες έχει επιλεχθεί να πληρωθεί
 • Πρώτα καταβάλλεται το τέλος από τον ιδιοκτήτη στο Τραπεζικό Ίδρυμα όπου εκείνος επιλέγει (μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω web banking) . Γίνεται αυτόματα η πιστοποίηση πληρωμής και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Έπειτα μπορεί να ξεκινήσει η πληρωμή των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον ιδιοκτήτη δίνεται κωδικός που θα επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Στη συνέχεια συλλέγονται ή συντάσσονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (σχέδια και άλλα στοιχεία) και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
 • Σε μία ημέρα μόλις μετά την πληρωμή του παραβόλου μπορεί να επιλεχθεί ο τρόπος εξόφλησης του προστίμου. Οι τρόποι είναι οι εξής τέσσερις:
 1. Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%)
 2. Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%). Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηναίες
 3. 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ)
 4. 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώώ)
 • Τέλος ο μηχανικός υποβάλει το σύνολο των στοιχείων και σχεδίων που έχει συλλέξει στο σύστημα ηλεκτρονικά κι οριστικοποιεί την δήλωση. Με τη οριστικοποίηση μπορεί να εκδόσει ο μηχανικός την «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4178/2013

Για κτίρια που κατασκευάσθηκαν προ του έτους 2003 και λιθόκτιστα πρό της 28/7/2011 και υπάγονται της ρύθμισης του Ν.4178/2013, το 50% του ποσού του ειδικού προστίμου δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται για την υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων αυτών.